תקנון אתר

הסכמה לתנאי השימוש

ברוך/ה הבא/ה לאתר ון טו טריקס (להלן: “האתר”). אנא קרא הסכם זה בעיון לפני שימוש באתר. בגלישה או שימוש באתר, הנך מסכים לתנאי הסכם שימוש זה. המידע והשירות ניתנים ע”י חברת ון טו טריקס ישראל בע”מ (“ון טו טריקס”), והם ניתנים בכפוף לתנאים המפורטים בהמשך. בכניסתך לאתר ו/או בביצוע פעולה באתר, הנך מצהיר כי קראת והבנת את תנאי השימוש באתר, כי הנך מסכים לתנאי השימוש ומאשר כי תפעל בהתאם להוראותיהם, כי תנאי השימוש באתר הזה יחייב אותך לכל עניין ודבר וכי לא תהיה לך ו/או למי מטעמך כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד ון טו טריקס ו/או מי מטעמה מלבד טענות הנוגעות להפרת התחייבות ון טו טריקס על פי תנאי השימוש באתר זה. ככל שאינך מסכים לתנאי השימוש באתר, אינך רשאי להשתמש בשירותים של האתר והינך מתבקש לצאת מהאתר. האמור בתנאי השימוש מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.

זכויות יוצרים והגבלות שימוש באתר

תנאי ההסכם חלים על השימוש באתר ובתכנים הכלולים בו. בתנאים אלה, המונח “תוכן”, או “תכנים” כולל מידע מכל מין וסוג, לרבות כתבות, סקירות, נתונים, ידיעות, ניתוחים, תכנים, הערכות, בטקסט, בתמונות, בסרטונים, בתוכנת מחשב, במאגר מחשב, ו/או בקול, לרבות התצורה והמבנה של האתר והדמויות המופיעות בו, כפי שעומדים או שיועמדו לרשות המשתמשים באתר.

מלבד במקרה בו צוין הדבר מראש, בכתב ובמפורש, זכויות היוצרים והקניין הרוחני בשירותים ובתכנים הכלולים באתר (כהגדרתם לעיל) – וכן שמות וסימנים מסחריים, פטנטים, מדגמים וסודות מסחריים בין שהם רשומים ובין שאינם רשומים – הנם של ון טו טריקס ו/או של ספקיה ו/או של צדדים שלישיים בלבד, לפי העניין, בין אם סומן ככזה ובין אם לא סומן כמוגן. אין להעתיק, להפיץ, לשכפל, להציג בפומבי, או למסור לצד שלישי את המידע ו/או כל חלק הימנו, ללא הסכמה מראש ובכתב של ון טו טריקס. אין לשנות, לפרסם, לשדר, להעביר, למכור, להפיץ או לעשות שימוש מסחרי כלשהו, במידע ו/או בכל חלק הימנו. בנוסף, משתמשים המעלים תכנים למערכת מצהירים בזאת, כי למיטב ידיעתם אין בהעלאת התכנים משום פגיעה בקניינו הרוחני של צד שלישי לרבות עבירה על פי חוק זכות יוצרים, תשס”ח-2007, על פי חוק הפטנטים, תשכ”ז-1967 ו/או פגיעה בזכות יוצרים ו/או זכות קניין אחרת מתוקף כל חוק, צו או תקנה אחרים כפי שישונו מעת לעת. כן מצהירים המשתמשים כי אין בהעלאת התכנים למערכת משום פגיעה בזכות כלשהי של צדדים שלישיים לרבות בתכנים המוציאים שם רע על גורם כלשהו ו/או פוגעים בפרטיותו של גורם כלשהו, לרבות על-פי חוק איסור לשון הרע, התשכ”ה-1965 ו/או חוק הגנת הפרטיות, התשכ”א-1981.

ככל ומסרת לון טו טריקס תכנים לפרסום באתר, אתה מקנה לון טו טריקס רישיון-חינם, שאינו מוגבל במקום ובזמן, להעתיק, לשכפל, להפיץ, לשווק, למסור לציבור, לעבד, לערוך, לתרגם ולהשתמש בתכנים כאמור בכל דרך נוספת באתר, לפי שיקול דעתה הבלעדי של ון טו טריקס.

יתכן שבעתיד ישמש האתר, בין היתר, כאכסניה לתכנים בתחום החינוך לרבות באמצעות שיתוף בתכנים כאמור בין המשתמשים באתר. השימוש בתכנים יהיה מוגבל לשימוש אישי לצורך מטרות אלה בלבד. אין להעתיק, להשתמש, או לאפשר לאחרים להשתמש, בכל דרך אחרת בין מסחרית ובין שאינה מסחרית בתכנים מתוך האתר, לרבות:

 • יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מהאתר באמצעות יישום מחשב או כל אמצעי אחר;

 • הצגת תכנים מהאתר בכל דרך שהיא המשנה את עיצובם באתר או מחסירה ו/או מוסיפה אליהם תכנים כלשהם. בנוסף הינך מתחייב/ת כי במידה ותצור/תצרי קישור המפנה לתוכן המופיע באתר, ייעשה הקישור תוך הפניה לכתובת המדויקת של האתר שתופיע במקומה הרגיל. ון טו טריקס רשאית להורות לך לבטל כל קישור לאתר לפי שיקול דעתה הבלעדי. במקרה זה תבטל/י את הקישור לאלתר ולא תהיה לך כל טענה, דרישה או תביעה כלפי האתר בעניין זה;

 • קישור מהאתר או אל האתר לכל אתר המכיל תכנים פוגעניים לרבות תכנים בעלי אופי מיני בוטה, תכנים המעודדים לאלימות, גזענות או הפליה פסולה, או העשוי להוות בסיס לתביעה אזרחית ו/או קובלנה פלילית ו/או מהווה הפרה אחרת של החוק הישראלי ו/או מעודד, תומך, מסייע או מנחה ביצוע עוולה נזיקית;

 • חדירה לחומר ו/או לקבצי מחשב שלא כדין ו/או העברת וירוס מחשב למחשבים אחרים ו/או שימוש או הפרעה למחשבים אחרים בניגוד להוראות חוק המחשבים, התשנ”ה-1995.

 • כל תוכן הפוגע ו/או העלול לפגוע במוניטין ובשם הטוב של ון טו טריקס ו/או צד שלישי.

איסור שימוש מסחרי

התכנים והשירותים באתר מיועדים לשימוש פרטי בלבד ואינך רשאי לעשות שימוש בהם, לרבות צפייה, הורדה ו/או הדפסה, הקשור לפעילות מסחרית כלשהי, אלא אם קיבלת אישור מפורש בכתב ומראש מון טו טריקס.

שירותים בתשלום

ון טו טריקס מחייבת בתשלום תמורת השימוש בחלק מהתכנים והשירותים המוצעים באתר. תשומת לבך כי תשלום דרך האינטרנט ובכלל זה באמצעות האתר, הינו תשלום לכל דבר ועניין וחלים עליו כל דיני המכר הרלוונטיים הנוהגים במדינת ישראל.

תעריפי השירותים מפורסמים באתר. כל המחירים שמופיעים באתר כוללים מע”מ, אלא אם כן צוין אחרת במפורש. ון טו טריקס רשאית לעדכן ו/או לשנות את תעריפי השירותים מעת לעת. המחיר התקף ביחס להזמנה שביצעת הוא המחיר המפורסם באתר במועד השלמת תהליך ההזמנה. 

המנוי בלתי תלוי בהיקף הצריכה ו/או השימוש ולא ניתן לקבל החזר כספי לתקופה בה לא נעשה שימוש באתר. בנוסף, כל התשלומים לאתר הם תשלומים מראש המתבצעים בהתאם לסוג המנוי ואינם ניתנים להחזרה 

באפשרותך לשלם באמצעות כרטיס אשראי תקף אשר ניתן לסליקה על ידי על ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי הפועלות בישראל כדין, כפי שתקבע ון טו טריקס, לפי שיקול דעתה הבלעדי.

כדי שנוכל לספק לך את השירותים שהזמנת, צריכה הזמנתך להתקבל ולהיקלט בון טו טריקס ו/או חברת הסליקה מטעמה באופן תקין ומסודר, כשהיא מכילה את כל הפרטים הנדרשים לחיובך. סיבות שונות עלולות לגרום לתקלות ולשיבושים בקליטת הזמנתך ועיבודה על ידי ון טו טריקס. אם יחול שיבוש ו/או טעות בתיאור המנוי, מחירו או בכל פרט אחר, תהא ון טו טריקס רשאית לבטל את רכישתך ואתה לא תחויב בכל תשלום בגין ההזמנה שבוטלה.

אם מסיבה כלשהו לא יכובד התשלום ע”י חברת כרטיסי האשראי או הבנק, לון טו טריקס עומדת הזכות להקפיא את המנוי או לבטלו ובכך לבטל הסכם תנאי שימוש זה, ולאחר מכן לגבות כל חוב שנוצר.

אם בעת ביצוע ההזמנה תמסור פרטי זיהוי שגויים, ון טו טריקס אינה יכולה להבטיח את מתן השירותים. אנא הקפד למלא פרטים מדויקים ועדכניים. הגשת פרטים אישיים כוזבים אסורה לחלוטין ומהווה עבירה פלילית על פי הוראות חוק העונשין, התשל”ז – 1977 ו/או על פי הוראות כל דין.

ון טו טריקס ו/או מי מטעמה עושה שימוש באמצעי הצפנה, המעבירים את פרטי כרטיס האשראי בצורה מאובטחת והעומדים בתקן PCI. על אף אמצעי אבטחת המידע באתר כאמור, מאחר ומדובר באתר המקושר לרשת האינטרנט העולמית, לא ניתן להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות לאתר, ועובדה זו מובהרת לך על מנת שתבחר האם ברצונך למסור את פרטיך באמצעות האתר. מובהר בזאת כי אם למרות אמצעי האבטחה יחשפו פרטיך עקב חדירת צד ג’ לאתר ו/או מכל סיבה אחרת, לא תחול על ון טו טריקס כל אחריות לפיצוי, ולכן מופנית תשומת ליבך לנושא זה מראש.

בתשלום בכרטיס אשראי, המנוי יחל ביום ההצטרפות, ויהיה בתוקף למשך תקופת המנוי. חידוש המנוי יתבצע במועד קבוע לפי מועד הרכישה. לדוגמא, לקוח שביום 13.10.11 רכש מנוי חודשי מתחדש, חידוש המנוי שלו יתבצע כל חודש, ביום ה-13 לחודש העוקב. לקוח שרכש מנוי שנתי ביום 13.10.11, יוכל להשתמש באתר עד ליום 12.10.12 בחצות. מנוי שנתי, הנרכש באמצעות כרטיס אשראי, אינו מתחדש באופן אוטומטי, והודעה לקראת סיום המנוי תשלח במייל. על מנת לחדש את המנוי יש להיכנס לאתר ללחוץ על כפתור “חידוש מנוי” ולהמשיך על פי ההוראות.

מדיניות ביטול מינוי

מנוי מתמשך לתקופה שאינה קצובה (בתשלום חודשי) ניתן לביטול באמצעות הודעת ביטול למחלקת שירות הלקוחות, בעל פה בטלפון 054-4684-216 בימים א’-ה’, 9:00-16:00, או לכתובת support@12trix.co.il. בהודעת ביטול עליך לפרט את שמך, וכתובת הדוא”ל.

ראוי להדגיש כי לאחר רכישת כל שירות או מנוי שאינו מנוי מתמשך לתקופה שאינה קצובה לא ניתן יהיה להקפיאו בכל שלב שהוא במהלך תוקפו וכן לא ניתן לקבל החזר כספי מלא או חלקי-יחסי לאחר הרכישה ו/או השימוש בו”.

אחריות למוצר

המנוי בון טו טריקס, נועד לשפר את יכולות הילד במתמטיקה. לאחר שלושה חודשי מנוי, במידה וההורה/הרוכש לא מרוצה מהתקדמות הילד, הוא רשאי לקבל את התשלום בחזרה וזאת בתנאי שלאורך כל התקופה הילד השתמש במנוי לפחות 3 פעמים בשבוע למשך חצי שעה או יותר. לקבלת החזר ניתן לפנות באמצעות הודעה למחלקת שירות הלקוחות, בעל פה בטלפון 054-4684-216 בימים א’-ה’, 9:00-16:00, או לכתובת support@12trix.co.il. בהודעה עליך לפרט את שמך, וכתובת הדוא”ל.

הגבלת גיל

תנאי לרכישת מנוי באתר כי הרוכש הינו בן 18 שנים ומעלה.

התכנים באתר מותאמים לילדים בגילאי 6 – 12. יחד עם זאת, אין מניעה לשימוש באתר לכל גיל.

העלאת מידע לאתר

יתכן ובעתיד תוכל להעלות מידע לאתר. העלאת תוכן על ידך לאתר מותנית בהצהרתך כי אינך מעלה את התוכן מטעמים מסחריים כלשהם, זולת למטרות האתר ובהתאם לתנאיו, וכי המידע הנזכר בתוכן שהעלית הוא נכון ומדויק למיטב ידיעתך, וכי אין בכוונתך לבצע מעשה הונאה, תרמית או מצג שווא. החלטת ון טו טריקס לפרסם תוכן שמסרת יכול ותיעשה תוך עריכת התוכן על פי שיקול דעתו המוחלט של ון טו טריקס. בנוסף הנך מתחייב בזאת שלא לעשות שימוש באתר ו/או בתכניו לשום מטרה בלתי חוקית, ולשום מטרה האסורה על פי תנאי השימוש. חלה עליך החובה שלא לשדר, להעלות, לשלוף, להפיץ או לפרסם מידע או חומר אחר:

 • העלולים להגביל או למנוע מאחרים את השימוש באתר;

 • האסורים לפרסום או לשימוש, או שהם בגדר איום, פגיעה, העלבה, הוצאת לשון הרע, או ביטוי פוגע אחר;

 • הם בגדר דברים העלולים לעודד, לשדל, להמריץ או לסייע לאחר לבצע מעשה האסור על פי דין או העלולים לגרור אחריות משפטית;

 • העלולים להפר זכויות של אחר, לרבות זכויות קניין רוחני, זכויות יוצרים, פטנטים, זכויות להגנת הפרטיות ו/או כל זכות קניינית אחרת;

 • הכוללים וירוס או תוכנה אחרת העלולה לחבל במערכות מחשב; או

 • הכוללים פרסומת מכל סוג שהוא.

ון טו טריקס אינה יכולה לפקח על כל מידע המועלה באתר על ידך או על ידי משתמשים אחרים. ידוע לך ומוסכם עליך, כי מבלי לגרוע מהאמור לעיל, ון טו טריקס שומרת לעצמה את הזכות, מבלי שתהיה עליה חובה לעשות זאת, לערוך, להסיר ולסרב להעלות לאתר כל מידע שלפי שיקול דעתה הבלעדי של ון טו טריקס מפר את תנאי השימוש.

הצהרת אחריות

מבלי לגרוע מהאמור בתנאי שימוש אלה, ון טו טריקס ו/או מי מטעמה, מסירים מעצמם כל אחריות ישירה או עקיפה בנוגע למידע, שירותים או תכנים המופיעים באתר, לרבות אחריות עקיפה לכל נזק מסחרי או גופני. כל המידע, תכנים ושירותים המתפרסמים באתר ניתנים “כפי שהם” ללא אחריות כלשהי, מפורשת ו/או עקיפה, לרבות אך לא רק, ללא אחריות בקשר לבעלות ו/או לכל טענה אחרת, למעט אחריות שלא ניתן לסייגה על-פי הדין החל על ההסכם או אחריות שון טו טריקס נטלה במפורש. לא תהיה לון טו טריקס ו/או לכל צד ו/או גוף שכלל מידע באתר, כל אחריות כלפיך לכל נזק, ישיר ו/או עקיף ו/או מקרי ו/או מיוחד ו/או תוצאתי.

מובהר, כי כתנאי יסודי להסכם זה הנו שאתה מסכים מפורשות כי השימוש באתר זה הוא על אחריותך האישית בלבד. ון טו טריקס אינה מתחייבת שהגישה ו/או השימוש שלך באתר יינתנו כסדרם, יתקיימו בבטחה וללא טעויות, או שתתקבל תוצאה מסוימת מהשימוש באתר.

מובהר, כי ון טו טריקס לא תהיה אחראית בגין כל נזק ו/או הפסד, בין ישיר ובין עקיף, שיגרם למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו, בכל הקשור והנוגע לאתר ו/או לתכנים ו/או לשירותים, לביטולם, הגבלתם או להפסקתם. למניעת ספק, מובהר בזה כי אספקת התכנים ו/או השירותים על ידי האתר תלויה, בין היתר, בצדדים שלישיים, וון טו טריקס אינה אחראית לכל מעשה או מחדל של צדדים שלישיים ולא תהיה אחראית לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה שיגרמו למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה ו/או בקשר עם כל מעשה או מחדל לרבות נזקים הקשורים במפעילי תקשורת, רשת האינטרנט, ציוד הקצה ו/או יישומים של המשתמש וכן לדיוק ואמינות התוכן והצורה, לרבות ע”י צדדים שלישיים.

הגבלת אחריות

בכל מקרה לא יהיו ון טו טריקס או ספקיה אחראים לכל נזק ישיר, עקיף, נסיבתי, מופתי או משמעותי, או כל נזק שהוא שייגרם כתוצאה מאובדן שימוש, נזק מסחרי, אובדן מידע או השקעה, שפיט או אחר, בין אם הוא נובע מהפרת חוזה, עוולה, אחריות מוצר או אחר, גם אם הוזהר מפני אפשרות לנזק כזה. בכל מקרה, אחריותה של ון טו טריקס למוצרים והשירותים הנמכרים באתר, אחריותה המפורשת מוגבלת להחלפת מוצרים פגומים, או לבחירת ון טו טריקס, להחזר כספי בגובה סכום הקנייה המקורי. הנך מודע ומסכים לכך כי התנאים הנ”ל הם יסודיים להסכם כולו, והאתר אינו ניתן לשימוש ללא מגבלות אלה. יתכן כי ישנם חוקים המתייחסים להגבלות אחריות אלו.

מדיניות פרטיות

על הגנת הפרטיות יחולו הוראות מדיניות הפרטיות המפורסמים באתר, כפי שמעודכנים מעת לעת, אשר מהווים חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש הללו. ון טו טריקס רשאית לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות. אם יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים, בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסרת, תפורסם על-כך הודעה בעמוד הבית של האתר. המשך שימוש על ידך באתר מהווה הסכמתך למדיניות המעודכנת.

שימוש-בעוגיות

האתר עושה שימוש בעוגיות. אנחנו משתמשים בקובצי Cookie מטרת השימוש ב- Cookie היא ששרתי האתר יוכלו לזהות אותך במהירות וביעילות כאשר אתה חוזר ומבקר באתר.בהסכמתך לתנאי השימוש באתר, הינך מתיר ל-ון טו טריקס ל”השתמש ב” Cookie על מכשירך, להשתמש במידע האגור ב-Cookie, ולזהותך על פיה.

שינויים באתר

לון טו טריקס ו/או מי מטעמה עומדת הזכות לערוך שיפורים או שינויים במידע, תוכן, שירותים, היקפם וזמינותם, מבנה האתר, מראהו, עיצובו, ומוצרים באתר או לסיים את פעילותו, בכל זמן ללא הודעה מראש ולפי שיקול דעתה הבלעדי. מטבע הדברים שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות ו/או לעורר אי-נוחות ולו זמנית. לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי ון טו טריקס בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.

בנוסף, ון טו טריקס רשאית לנתק, להגביל או להפסיק את השירותים בכל עת לרבות אך מבלי לגרוע, לצורך ביצוע פעולות תחזוקה או הקמה חיוניות או מיידיות במערכות המשמשות אותה.

מבלי לגרוע מן האמור לעיל, רשאית ון טו טריקס להפסיק בכל עת את מתן השירותים באתר, כולם או מקצתם. ככל וון טו טריקס תחליט על הפסקת מתן השירותים באתר, תינתן על כך הודעה בעמוד הראשי של האתר זמן סביר מראש. עם הפסקת השירותים תחזיק ון טו טריקס את החומר הכלול באתר למשך זמן סביר נוסף ולאחר מכן תהיה רשאית למחוק אותו בלא לשמור כל גיבוי ממנו ובלא לתת הודעה נוספת על כך.

ון טו טריקס עשויה לשנות הסכם זה בכל זמן, והיא שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תנאי השימוש של האתר מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי. השינויים בתנאי השימוש יכנסו לתוקפם מרגע פרסומם באתר. לכן, הנך מסכים לשוב ולבחון הסכם זה באופן קבוע, והמשך השימוש באתר מותנה בהסכמתך לנוסח ההסכם המתוקן. ככל שאינך מסכים לתנאי השימוש המעודכנים באתר, אין לך זכות להשתמש בתכנים ובשירותים של האתר והינך מתבקש לצאת מהאתר.

הדין החל וסמכות השיפוט

על הסכם זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. כל מחלוקת שתתגלה בין הצדדים לרבות מחלוקת בקשר לשימוש בון טו טריקס ו/או בקשר עם תנאי שימוש אלה לרבות בקשר עם השירותים המסופקים על ידי ון טו טריקס ו/או בקשר לתנאי שימוש אלה יובאו בפני שופט שמקום מושבו בת”א.

השם ון טו טריקס הוא סימן רשום של חברת ון טו טריקס ישראל בע”מ. סימנים מסחריים אחרים באתר הינם רכושם של בעליהם החוקיים.